Spring til indhold

Ølundgårds naturområde

Kultur fra A til Ø - Ølundgårds naturområde.

Ølundgårds naturområde, der rager ud i Odense Fjord som en kantet næse øst for Hessum, er en del af det oprindelige øhav med øerne Lammesø, Galtehoved og Sohoved. Men som mange andre øer i Odense Fjord er også de blevet gjort landfaste i forbindelse med de omfattende inddæmninger, der har fundet sted.
I 1999 blev området opkøbt af Åge V. Jensens Fonde med det formål at om¬danne 90 hektar marker til lavvandede søer og græsningsarealer for at give vandfuglene et levested. Siden er der sket yderligere erhvervelse af 68 ha., således at det samlede areal nu er på 158 ha.

 

 

Straks efter den første erhvervelse påbegyndtes genskabelse af det tidligere vådområde, dog således at digerne ud mod Odense Fjord blev bevaret. Grundvandspejlet blev hævet, men de små morænehøje, der før afvandingen lå som øer i Odense Fjord, er stadig bevaret og fremtræder nu atter som øer i det nye vådområde. Og i løbet af få år er den genskabte natur ved Ølundgård blevet et af Fyns vigtigste yngleområder for vadefugle og en fremragende rasteplads for grågås, stor regnspove, lille kobbersneppe og mange andre vandfugle.
Området er forsynet med to fugletårne, hvorfra man kan få et godt overblik, og samtidig observere dyrelivet uden at forstyrre for meget.